RING ZEEUWS VLAANDEREN RING ZEEUWS VLAANDEREN
binnen de Protestantse Kerk in Nederland van start…..

Als onderdeel van de veranderende structuur van de Protestantse kerk, in het licht van ‘Kerk 2025’, zijn met ingang van 1 mei 2018 ‘Ringen van gemeenten’ ingesteld. De Ring is bedoeld om daar de verantwoordelijkheid voor de onderlinge ontmoeting van gemeenten neer te leggen. Door overleg binnen de voormalige classicale vergadering Zeeuws-Vlaanderen en de werkgemeenschap van predikanten is ervoor gekozen dat twee kerkenraden samen een jaar verantwoordelijk zijn voor de organisatie en coördinatie van de Ring, waarbij na een jaar één van de twee plaats maakt voor een andere kerkenraad. De start diende te worden gerealiseerd door de kerkenraden van Oostburg/Zuidzande en Hoek.

Onlangs is daartoe een stuurgroep ingesteld die de instemming van deze kerkenraden heeft. De samenstelling is als volgt:
  • Vanuit Oostburg/Zuidzande: ds. Aart van Houweling, diaken Arnold Scheele en gemeentelid Joyce Vercouteren.
  • Vanuit Hoek: gemeentelid Cor-Elli de Bruijn, ouderling Elly Tollenaar en ouderling Henk Siersema.
De taakverdeling binnen deze stuurgroep is nog niet vastgesteld. Die volgt op de geplande startbijeenkomst van de Ring op maandag 29 oktober 2018, aanvang 19.30 uur in de kerk van Hoek. Een onderbouwde uitnodiging daarvoor is tegelijkertijd met dit bericht aan alle kerkenraden verstuurd met het verzoek minimaal 2 personen af te vaardigen. En u bent natuurlijk ook van harte welkom!

Wat kunt u daar verwachten, hoe gaat de agenda er op 29 oktober uitzien?
  1. Een korte uiteenzetting van de ‘Regeling van werkzaamheden’, het zogenoemde kerkordelijke anker en de taakstelling van de Ring, waarbij nadrukkelijk aan de orde komt dat de Ring geen bestuurslaag gaat worden. Het gaat met name om ontmoeting, toerusting rond actuele thema’s inzake geloof en kerk-zijn. Er zullen de nodige voorbeelden de revue passeren. Denk aan Kerk in Actie.
  2. De stuurgroep heeft in de voorbereiding uitgangspunten geformuleerd, (meer gemeenteleden betrekken bij de kerkelijke ontwikkelingen en samenwerking binnen de Ring) doet voorstellen die daar invulling aan kunnen geven, en…… staat open voor ideeën die er bij u leven. Wat denkt u van de inventarisatie van specifieke kennis en vaardigheden zodat we die mogelijk kunnen delen?
  3. Er zal een concreet voorstel worden gelanceerd om elkaar een enkele keer per jaar als gemeenten te ontmoeten op Ring(zon)dagen. Daaraan gekoppeld vragen als: “Wat is daarbij de toegevoegd waarde voor een gemeente?”
  4. Aan de hand van de gesprekken kan de stuurgroep met de deelnemers het draagvlak peilen en een ( voorlopig) programma samenstellen. Dan kunnen ook de verantwoordelijkheden worden besproken en toegedeeld.
De stuurgroep hoopt dat velen hier een uitdaging in zien en verwacht u op 29 oktober in Hoek.
terug