Voorgenomen principe besluit tot samengaan PG Hoek en PG PSS Voorgenomen principe besluit tot samengaan PG Hoek en PG PSS
Zondagmorgen 3 december 2023 hadden we gemeenteberaad als gemeenteleden van de Pg Hoek en Pg PSS. Na een gezamenlijke aftrap zijn we als afzonderlijke gemeenten uiteen gegaan en hebben we elkaar gesproken over de voorbereidingen tot samengaan.
In de zondagsbrief van 17 december 2023 heeft u daar kort over kunnen lezen.

Inmiddels zijn de verslagen van deze afzonderlijke gemeenteberaden behandeld en vastgesteld binnen onze gezamenlijke kerkenraadsvergadering van dinsdag 9 januari 2024. Er ligt nu een unaniem besluit tot een voorgenomen principe besluit tot samengaan.
Hiermee is dus een belangrijke en vreugdevolle stap gezet in het Samengaan proces.

De volgende stap is nu dat er namens beide gemeenten een brief uitgaat naar het Breed Moderamen van de classis Delta waarin we mededeling doen van het door de gezamenlijke kerkenraden voorgenomen besluit tot samengaan per 1 januari 2025.

In dit schrijven is tevens de tijdslijn met bijbehorende onderwerpen opgenomen, die we met u als gemeenteleden ook hebben afgestemd. Inclusief onze procesaanpak en de bijbehorende randvoorwaarden, waarbinnen we dit proces verder invulling gaan geven.

Uiteraard hebben we dit college ook om een reactie gevraagd en mogelijk passende adviezen.

We houden u op de hoogte.

Hartelijke groet namens beide kerkenraden.
 
Samenwerken of samen werken! Samenwerken of samen werken!
Ofwel, hoe een spatie in een tekst soms grote invloed kan hebben op de betekenis.

Dit geldt ook voor samenwerken of samen werken. Daar zit een wereld van verschil tussen: zonder spatie ben je één team met één doel, maar met een spatie werk je tegelijkertijd, maar niet aan hetzelfde of met hetzelfde doel.

In 2023 hebben beide Protestantse gemeenten, Pg Hoek en
Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil, stappen gezet om tot samenwerken te komen.

Een bijzondere beleving voor een ieder van ons, als gemeentelid, als kerkenraadslid en alle overige betrokkenen. Er is heel wat werk aan vooraf gegaan sinds de start van de verkennende gesprekken begin 2022.

April 2023 heeft de kerkenraad van de Pg Hoek het verzoek van de
Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil om als gastgemeente te mogen ‘kerken’ volmondig gehonoreerd. Dankbaar denken we terug aan de welkomstdienst, een feest van herkenning en erkenning voor ons allemaal, en in het bijzonder een nieuwe vierplaats voor de gemeenteleden van de Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.

Samen ‘kerken’ maar tegelijkertijd organisatorisch nog twee zelfstandige protestantse gemeenten, ieder met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. In 2023 zijn er meerdere momenten geweest dat we u als gemeenteleden hebben bevraagd op de inhoud van de samenwerking en u gevraagd om uw aandachtspunten en/of verlangens met ons te delen.

Prachtig was het om te horen hoeveelbegrip en steun er door de gemeenteleden is teruggegeven aan de kerkenraden. Nieuwe energie om ons gezamenlijk pad verder uit te stippelen en in te vullen naar de stip op de horizon nl. de voorgenomen fusiedatum per 1 januari 2025 tot een nieuwe Protestantse gemeente.

Als gezamenlijke kerkenraden schrijven we nu in de periode december 2023 dat de verdere integratie op een natuurlijke en mooie manier plaatsvindt.
Je zou kunnen zeggen: bovenstaande tekst is een terugblik op onze periode van samenwerken zonder spatie.

Voor ons ligt nu de uitdaging van samen werken met spatie.
En hier is in feite ook al inhoud aan gegeven met name vanaf ‘de werkvloer’ door gemeenteleden/kerkenraadsleden die enthousiast deelnemen in meerdere commissies, stuurgroep etc. Daarnaast schuiven dienstroosters, lectoren, kosters ook verder in elkaar vanuit een respectvolle houding naar elkaar toe.

Natuurlijk zijn er nog zaken te regelen en daar is volop aandacht voor, de meeste spelen zich overigens af op het vlak van een fusie voor te bereiden en volgens de daarbij behorende regels uit te werken.
Met ieders medewerking en inzet van tomeloze energie gaat dit ons allen lukken. Alvast hartelijk dank voor al wat mede dankzij jullie allemaal al is gerealiseerd. Wij zien uit naar het jaar 2024, samen werken aan een nieuwe toekomst.

Voor u allen fijne en gezellige feestdagen met de nodige aandacht voor de problematiek van alle dag om ons heen en zeker ook een gezond en inspirerend 2024.

Albert van Leeuwen, voorzitter kerkenraad Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil Ada Dieleman, voorzitter kerkenraad Pg Hoek
 
Kerkenraad

vlnr Nelly Mol, Ko Dieleman, Danielle Rijksen, Cees Biesheuvel, Elly Tollenaar, Ada Dieleman, Addie de Bree, Saskia Ketelaar, Wim de Putter, Marinka Mahu, Karina Wolfert, Henk Siersema
Kerkenraad
 
Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Predikant: Saskia Ketelaar saskia.ketelaar@scarlet.be

Ouderling (voorzitter)Ada Dieleman adadieleman@zeelandnet.nl 
Wijkouderling: Addie de Bree adebree@zeelandnet.nl 
Wijkouderling: Corry Siersema casiersema@outlook.com

Diakenen:
Tamar Hoebé thoebe@hotmail.com
Nelly Mol nmol@live.nl
Karina Wolfert kwolfertvanleenen@gmail.com

Ouderling-kerkrentmeester:
Ko Dieleman kodieleman@zeelandnet.nl
Kees Biesheuvel: biesheuvel@zeelandnet.nl
Wim de Putter: WdePutter@zeelandnet.nl

Kerkrentmeester:
Leen Dieleman: leendiele@zeelandnet.nl
Joris Vasse: Jovasse@zeelandnet.nl

Scriba:
Marinka Mahu: scribaat@pknhoek.nl