Kerkenraad

vlnr Nelly Mol, Ko Dieleman, Danielle Rijksen, Cees Biesheuvel, Elly Tollenaar, Ada Dieleman, Addie de Bree, Saskia Ketelaar, Wim de Putter, Marinka Mahu, Karina Wolfert, Henk Siersema
Kerkenraad
 
Paaskaars 2020

Paaskaars 2020
Het binnenbrengen van de Paaskaars 2020 door Fini Herrebout. Klik hier voor het filmpje.

Klik hier voor detailopname Paaskaars 2020.
 
Herbevestiging ambtsdragers Herbevestiging ambtsdragers
In juli eindigt de termijn van de volgende kerkenraadsleden:
mevrouw Ada Dieleman (pastoraal ouderling),
de heer Ko Dieleman (ouderling kerkrentmeester),
mevrouw Daniëlle Rijksen (jeugdouderling) en
mevrouw Karina Wolfert (diaken).
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat zij zich allen herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn.
Als er voor 8 mei 2020 geen schriftelijke bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging later in het jaar plaatsvinden.
In de vergadering van maart is voorgenomen om dat op zondag 7 juni 2020 te laten plaatsvinden.
De omstandigheden in de komende maanden zullen uitwijzen of de bevestiging op de voorgenomen datum kan plaatsvinden.
Er bestaat (nog steeds) een vacature voor diaken.
U wordt van harte uitgenodigd om voor 8 mei 2020 namen van gemeenteleden in te dienen om in deze vacature te kunnen voorzien.
U kunt de namen schriftelijk indienen bij de scriba, Marinka Mahu.
De kerkenraad hoopt dat u van deze gelegenheid gebruik maakt
 
Herbevestiging ambtsdragers Herbevestiging ambtsdragers
In de kerkenraadsvergadering van oktober 2018 is - nadat toentertijd tegen het voorstel geen bezwaren waren ingebracht - de herbevestiging van vier ambtsdragers vastgesteld. Het betreft de ouderlingen mw. Addie de Bree, dhr. Henk Siersema, mw. Elly Tollenaar en diaken mw. Nelly Mol.

Voor de openbare herbevestiging werd aanvankelijk gewacht totdat in de vacature van een diaken zou zijn voorzien. Ondanks dat meerdere namen van gemeenteleden werden ingediend, is daarvoor niemand bereid gevonden. Gebruikelijk is dat korte tijd na de afronding van zo’n periode tot openbare herbevestiging wordt overgegaan. Het plannen en vaststellen van een daarvoor geschikte zondag is door meerdere omstandigheden, waaronder het beroepingswerk, op de lange baan geraakt.

De kerkenraad biedt daarvoor zijn excuses aan. Nu wij weer een eigen predikant hebben, is er in overleg vastgesteld om de herbevestiging te laten plaatsvinden op zondag 6 oktober a.s.
 
Gemeente bijeenkomst. Gemeente bijeenkomst.
Wij mogen terugzien op een memorabele gemeentebijeenkomst op j.l. 31 maart. Hoofdbestanddeel van de agenda was de stemming onder de gemeenteleden over het voorstel van de kerkenraad om een beroep te gaan uitbrengen op ds. Saskia Ketelaar. Voorafgaand daaraan schetste de voorzitter de gevolgde procedure vanaf de eerste kennismaking, beroepbaar stelling in Nederland en de kennismakingen. Op vrijdag 22 maart j.l. vonden kennismakingen plaats met de leiding van de jeugd, de breedte van de gemeente en met een afvaardiging van onze buurgemeenten in het kader van de samenwerking die wij zijn gestart. Die samenwerking beoogt ook dat de pastores met elkaar een team kunnen gaan vormen.

In de pauze, tijdens de telling van de stemmen werd door kerkrentmeester Wim de Putter de jaarrekening gepresenteerd. Hij liet ons op duidelijke wijze zien wat onze financiële toekomst kan zijn, wat wij er zelf aan kunnen doen en dat de 60% predikantsplaats een volledig verantwoorde beslissing is.

Daarna was het woord aan Kees Biesheuvel als voorzitter van de stemcommissie. Met vreugde kon hij ons meedelen dat wij als gemeente beslist hebben (met één tegenstem) het beroep te kunnen gaan uitbrengen. Saillant detail: Onze gastvoorganger, ds. Cor de Beun uit Brugge, had zich bereid verklaard om te fungeren als lid van de stemcommissie. Ada Dieleman heeft de bijeenkomst gesloten met een toepasselijk gedicht uit de 40 dagentijd.
 
Vanuit de kerkenraad: Gemeentebijeenkomst Vanuit de kerkenraad: Gemeentebijeenkomst
Tijdens de vergadering van 9 oktober j.l. is besproken en besloten dat we de gemeenteavond de komende tijd gaan houden op zondagmorgen, aansluitend aan de kerkdienst. We noemen het dan Gemeentebijeenkomst . De eerste bijeenkomst staat gepland voor zondag 11 november a.s. Voorganger op deze zondag is pastoraal medewerker mw. Ank Muller. Op de agenda staat de ‘toekomstschets’ van onze gemeente. We hopen dat velen gebruik zullen maken van deze gelegenheid om op de hoogte gesteld te worden van de op handen zijnde ontwikkelingen.
Van de bijeenkomsten zal een verslag worden gemaakt.
 
Afscheid Ds. Arie van der Maas

Afscheid Ds. Arie van der Maas
 
Onze predikant, ds. Arie van der Maas, wordt met ingang van 1 september 2018 classispredikant. De classicale vergadering van de per 1 mei jl. nieuw gevormde Classis Delta heeft hem daartoe verkozen en beroepen. Op zondag 26 augustus heeft ds. Van der Maas afscheid genomen van de Protestantse gemeente te Hoek. Hij heeft tevens afscheid genomen van de andere gemeente waaraan hij verbonden is als predikant.
 
Een classis is een bovenplaatselijke vergadering met afgevaardigden vanuit lokale gemeenten. 74 classes zijn onlangs opgegaan in 11 nieuwe en elk van deze regio’s krijgt een volledig vrijgestelde predikant om geestelijk leiding te geven aan het kerk-zijn in het gebied. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. De bestuurlijke reorganisatie en de nieuwe functie van classispredikant hangen samen met de doelstellingen van het proces Kerk2025 waarmee de Protestantse Kerk deze jaren intensief bezig is. Het gaat er daarbij onder meer om onnodige bestuurlijke ballast kwijt te raken om zo nog beter toe te komen aan het hart van het kerk-zijn: geloven, hopen en liefhebben, vanuit het evangelie van Jezus Christus.  
 
Een classispredikant krijgt vooral als taak om gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied te ondersteunen bij hun roeping. Hij of zij zal dit doen door vanuit een ‘herderlijke opdracht’ periodiek bezoeken te brengen aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers en daarbij aandacht te vragen voor het hart van het kerk-zijn. Tevens is hij een centrale persoon op het moment dat zich belemmeringen voordoen in het functioneren van kerkenraden en predikanten of bij andere lastige vraagstukken in gemeenten. De classispredikant is ook aangewezen om, samen met andere leden van het breed moderamen, aanspreekpunt en ‘gezicht van de kerk in de regio’ te zijn.
 
De kerkenraad
 
 
Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Predikant: Saskia Ketelaar saskia.ketelaar@scarlet.be

Ouderling (voorzitter): Henk Siersema siersema@zeelandnet.nl

Jeugdouderling: Daniëlle Rijksen danejansen@hotmail.com

Wijkouderling: Addie de Bree adebree@zeelandnet.nl

Wijkouderling: Ada Dieleman adadieleman@zeelandnet.nl

Wijkouderling: Elly Tollenaar ftollena@kpnmail.nl
 

Diaken: vacant

Diaken: Nelly Mol nmol@live.nl

Diaken: Karina Wolfert kavl@zeelandnet.nl

Ouderling-kerkrentmeester:
Ko Dieleman kodieleman@zeelandnet.nl
Kees Biesheuvel: biesheuvel@zeelandnet.nl
Wim de Putter: WdePutter@zeelandnet.nl

Kerkrentmeester:
Leen Dieleman: leendiele@zeelandnet.nl
Joris Vasse: Jovasse@zeelandnet.nl

Scriba:
Marinka Mahu: scribaat@pknhoek.nl