Definitieve herbouw kerk Hoek Definitieve herbouw kerk Hoek
Vorige week zijn kerkenraad en college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Hoek tot definitieve overeenstemming gekomen met verzekeraar Donatus. Er is een akkoord over de financiering met de verzekeraar. Daarnaast is er toestemming verkregen voor herbouw van bevoegde organen van de Protestantse Kerk en bericht van de gemeente Terneuzen dat de bouwvergunning zal worden verleend. Een grote brand legde op nieuwjaarsdag 2015 het kerkgebouw geheel in de as en verwoestte een groot deel van de toren. De herbouw zal in januari 2016 van start gaan.

Eerder dit jaar vroegen we verschillende architectenbureaus een ontwerp te maken voor de te herbouwen kerk. Het ontwerp van RoosRos uit Goes werd door zowel de kerkenraad als gemeenteleden als meest passend gekozen. In november vond de aanbesteding plaats waarvoor een zestal regionale aannemingsbedrijven werden uitgenodigd. Bouwbedrijf Van de Linde uit Goes kwam als laagste inschrijver uit de bus en bleek ook aan de nadere voorwaarden te kunnen voldoen. De totale kosten van het project worden begroot op ca. € 2,3 miljoen. De geldwerving die afgelopen jaar zeer succesvol is verlopen heeft tot nu toe het totaalbedrag van ca. € 105.000,- opgebracht. Naast de opbrengst van € 30.000,- voor de gebrandschilderde ramen, zal € 75.000,- worden besteed aan investeringen die een ‘plus’ zijn ten opzichte van het door de verzekering gedekte bedrag zoals volledige herbouw van de toren in oude luister en investeringen in duurzaamheid (o.a. zonnepanelen en warmtepomp). De bijdragen voor de geldwerving zijn voor ca. 50% voortgebracht door de Hoekse gemeenschap en het andere deel door bijdragen van particulieren en kerken uit regio en land. Kerkenraad en leden van de Hoekse kerkgemeenschap zijn erg dankbaar voor de gulle betrokkenheid van velen. De werkzaamheden zullen na de jaarwisseling van start gaan. Hiervoor zal eerst de tijdelijke kerkruimte nog enigszins worden uitgebreid en aangepast en zullen de oude bijgebouwen worden gesloopt.
 
Tijdens de Hoekse Kerstmarkt op vrijdagavond 11 december van 19:00 – 22:00 uur zal in het Kerkcentrum en in de tijdelijke kerkzaal doorlopend informatie worden gegeven over alles wat te maken heeft met de herbouw. De avond is speciaal bedoeld voor alle bewoners van Hoek en andere belangstellenden. Van harte welkom.


Geplaatst op 6 december 2015 om 18:21 uur
 
 
Gecontroleerde sloop toren Gecontroleerde sloop toren
Nadat enkele weken geleden nadere inspecties hebben plaatsgevonden is deze week overleg gevoerd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Terneuzen inzake de toestand van de toren. Op basis van dit overleg en advisering heeft de project stuurgroep besloten om de komende week de aannemer opdracht te geven verder te gaan met een zogenaamde “gecontroleerde sloop” van de toren. Dit betekent dat op behoedzame wijze van bovenaf loszittende delen van de toren verwijderd zullen worden. Hierbij zullen ook de nu nog overeind staande delen van de zuid- en noordgevel verder worden gesloopt en tevens ook de oostgevel. Bij het slopen van de oostgevel zal uiteraard voorzichtig te werk worden gegaan zodat de zich daarin bevindende gedenkplaten bewaard kunnen worden om zo mogelijk een plek te krijgen in de te herbouwen kerk.
 
De reden voor deze gecontroleerde sloop is bovenal het verder waarborgen van de veiligheid. De delen van de gevels die nu nog staan en de toren houden elkaar in zekere zin overeind. Maar het is, mede gelet op het feit dat er een periode van vijf jaar ligt tussen bouw van de toren (1900) en kerk (1905) moeilijk vast te stellen hoe stevig deze stuttende constructie is. Een andere belangrijke reden is dat we door middel van deze gecontroleerde sloop de kans zo groot mogelijk willen maken dat we uiteindelijk een deel van de toren kunnen behouden die de basis kan vormen voor een toekomstige herbouw. Want het uitgangspunt voor ons is dat we zowel kerk als toren willen herbouwen, zowel voor de kerkelijke gemeente als voor de dorpsgemeenschap van Hoek. Voor wat de herbouw van de toren betreft ligt daarbij wel een extra grote uitdaging ten aanzien van de geldwerving. Maar op dat punt worden we gaandeweg steeds meer in het vertrouwen gesterkt dat we er uiteindelijk, met steun van alle mogelijke partners zowel in Hoek als daarbuiten, in zullen slagen. Wat dat betreft geeft ons inmiddels bekende strijdlied het treffend weer: “Nu vooruit, verzamelt alle krachten! ’s Zal herbouwd, geloof het graag of niet!”

Geplaatst op 13 februari om 09:12 uur
 
Geldwerving herbouw kerk

Geldwerving herbouw kerk
Om de geldwervingscampagne voor de herbouw van de kerk zo goed mogelijk te realiseren, is de werkgroep geldwerving geïnstalleerd. Deze bestaat uit vijf personen. Mattie de Schepper en Wim Platteeuw zullen zich vooral bezighouden met het organiseren en coördineren van plaatselijke activiteiten. Arie van der Maas (voorzitter) en Frans Tollenaar (vice-voorzitter) richten zich met name op fondsenwerving in land en regio. Elly Tollenaar (secretaris) vervult een algemeen coördinerende rol en verzorgt de communicatie.
 
Daarnaast is een viertal personen bereid gevonden de werkgroep geldwerving de komende tijd bij te staan. De heer Han Polman, Commissaris van de Koning in de Provincie Zeeland, de heer Jan Lonink, Burgemeester van de gemeente Terneuzen, de heer ds. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en de heer John Bravenboer, grondlegger van het raadgevend ingenieursbureau Bravenboer&Scheers vormen met elkaar een “comité van aanbeveling&advies”. We zijn blij dat deze vier heren bereid zijn ons met raad, en zo mogelijk ook met een enkele daad, terzijde te staan.

Doel en werkwijze van de werkgroep
Ideeën zijn er al in overvloed. Dat is niet alleen mooi om te zien maar gaat ons ook echt helpen. De werkgroep geldwerving probeert deze ideeën en acties te stimuleren en te coördineren. Voor een nóg breder draagvlak, wordt binnenkort een brainstorm-moment ingepland voor het hele dorp. Doel is uiteraard om zoveel mogelijk middelen binnen te krijgen om de herbouw van kerk en toren mogelijk te maken.  
Met ingang van 5 februari brengen we u via deze website iedere eerste donderdagavond van de maand op de hoogte van de actuele financiële resultaten van de geldwerving. De navolgende zondag zal dit bericht op de Zondagsbrief te lezen zijn. Suggesties en opmerkingen met betrekking tot de geldwerving zijn van harte welkom via geldwerving@pknhoek.nl.

Tenslotte
Waarom goed verzekerd en toch geldwerving? In het Zeeuws-Vlaamse kerkblad ‘Kerk in Beeld’ is het voorpagina artikel vandaag gewijd aan het antwoord op deze vraag. Het artikel is hier terug te vinden. U kunt mensen naar dit artikel verwijzen.
 
geplaatst op 30-01-2015 om 09:52 uur
 
Een nieuwe kerkbijbel

Een nieuwe kerkbijbel
Op zondag 18 januari 2015 ontvingen we tijdens de kerkdienst uit handen van ds. Co Janssen een nieuwe kerkbijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). In 2004 was ds. Co Janssen predikant van onze gemeente en in dat jaar ontving elke gemeente en elke kerk een bijbel in de nieuwe vertaling. Op de voorkant van die bijbel stond:‘Gods Woord brengt mensen in beweging’.
Het bijzondere van deze bijbel uit 2004 is dat hij in de vuurzee van de brandende kerk slechts ten dele is verbrand. Wel is hij zo zwaar beschadigd dat hij niet meer gebruikt kan worden. Toen ds. Co Jansen dit hoorde heeft hij bij het NBG gevraagd om een nieuwe bijbel.
Die speciale uitgave van 2004 is niet meer te verkrijgen, maar we hebben een nieuwe gekregen. Een bijzondere editie, met daarin een speciaal woord van het NBG.
Ds. Co Janssen heeft de bijbel uitgereikt aan de kinderen, want zo zei hij:
‘Jullie zijn de toekomst. In moeilijke situaties vragen mensen soms ‘Waar is God? of ‘God waar bent U?’ Hoe kom je meer over God te weten?
Door verhalen… Verhalen die o.a. in de Bijbel staan.
Neem deze bijbel mee, overal waar jullie de komende tijd samen de kerkdienst gaan vieren.’

Mw. Jenny Wilson, één van onze lectoren heeft deze morgen als eerste uit deze bijbel gelezen. Heel hartelijk dank, Co, voor het initiatief om het Nederlands Bijbel Genootschap te benaderen en zo onze gemeente een nieuwe bijbel te geven. Hartelijke dank ook aan het NBG!

geplaatst op 21-01-2015 om 16:15 uur