Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Verslag vierde Ringzondag
Op zondag 6 oktober 2019 vond de vierde Ringzondag plaats.
Deze keer bij de Protestantse gemeente te Zaamslag.
Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren
7 gemeenten aanwezig.
Het kerkgebouw was deze zondag (weer) goed gevuld, zeker ook met kinderen.
Tientallen kinderen vertrokken voor de preek naar de kindernevendienst.
De preek stond in een serie van verhalen uit het bijbelboek Samuël. Er werd niet gepreekt vanuit een korte tekst, maar grote lijnen werden duidelijk gemaakt.
Met als drie ‘steekwoorden’: bidden – goede doen – geduld hebben.
Tijdens de collecte was er een filmpje met uitleg te zien over de Emmaüsgangers van ‘Eerst dit’ de bijbelpodcast van de EO.
Aan het eind was er nog een bijzonder mooie mededeling: de geboorte van Christine,een (klein)dochter van gemeenleden.
Na de dienst was er gelegenheid tot ontmoeting in de ‘De Rank’.
Na koffie en thee en veel lekkers was er een mooie presentatie met een stukje geschiedenis van het dorp Zaamslag. Er was uitleg over hoe het gekomen is dat dit dorp, waar ooit de Rooms-Katholieke Maartenskerk stond een Protestants bolwerk is geworden en hoe er van drie kerken door afsplitsingen en samenvoegingen vier kerken zijn ontstaan en er nu opnieuw drie kerken op Zaamslag bestaan.
De kerken werken op een aantal gebieden samen.
De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 903 leden, waarvan de helft belijdend.
Na de uitleg over het dorp Zaamslag, was er een presentatie met foto’s en afbeeldingen over de kerkelijke gemeente. We kregen een enthousiast verhaal te horen over de start van het nieuwe winterwerkseizoen, de bijna voltallige kerkenraad, over de samenwerking voor de tieners waarbij er naast de catechisatie gebruik gemaakt wordt van de (club)methode Rock Solid. Er is volop kringwerk op allerlei manieren en tijdstippen, voor verschillende leeftijden en interesses, waarbij er samenwerking is met Axel en Terneuzen voor een groep doopouders. Ook tijdens het jaarlijkse Dorpsfeest is de kerk zichtbaar.
Verder zet de gemeente zich o.a. in voor ‘Open Doors’ door bijvoorbeeld jaarlijks de wandeltocht: ‘Women walk for Women’ te organiseren en is er een Oost-Europacomité dat zich inzet voor een stad in de Oekraïne.
Net zoals in veel andere gemeente wordt er ook in Zaamslag regelmatig gekookt voor alleenstaanden, dit in samenwerking met de andere kerken op het dorp.
Na de presentaties was er alle tijd voor vragen en opmerkingen en om na te praten.
Conclusie:
Ook deze (vierde) Ringzondag werd als positief ervaren.
Niet iedereen bleek op de hoogte te zijn van de regionale zondagen.
Het is dus belangrijk om de zondagen en andere activiteiten onder de aandacht te blijven brengen, want het werkt heel goed om elkaar op deze manier te ontmoeten.
Opnieuw was bijna 60% van de gemeenten aanwezig!
Verslaglegging: C.P. de Bruijn-Dieleman, Protestantse gemeente te Hoek, 26 oktober 2019

Verslag derde Ringzondag
Op zondag 26 mei 2019 vond de derde Ringzondag plaats bij de Protestantse gemeente te St. Kruis – Aardenburg in
de St. Baafskerk in Aardenburg, de oudste kerk van Zeeland.

Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 7 gemeenten aanwezig.

Op deze zondag waren we door de Protestanste gemeente te St. Kruis – Aardenburg uitgenodigd om de ‘Baafse Beleving’ mee te vieren.
Tijdens de viering, eigenlijk een concert in de liturgie, ligt het accent op, zoals de aankondiging vanuit de gemeente aangaf: ‘naar ons idee de twee belangrijkste elementen in de kerkdienst: ‘woord en muziek’’.
Vanmorgen was er muziek gespeeld op orgel en hobo en stond het verhaal uit Genesis 21 over Ismaël en de gespannen relatie met Izaäk centraal. Kinderen van één vader, maar met verschillende moeders. Er is een bittere scheiding, maar ook schijnt er licht aan het einde van de tunnel.
Ds. Edward van der Kaaij streeft ernaar, samen met organist Ad van de Wege de diensten laagdrempelig, inhoudsvol en cultureel te maken.
Twee jaar geleden, bij de voorbereiding van ‘Zondag Cantate=Zingt!’ is het idee voor deze manier van vieren bij de predikant en organist ontstaan.

In de Baafse Beleving is een balans gevonden tussen aan de ene kant herkenning van de ‘gewone’ liturgie en aan de andere kant vernieuwing met een grote plek daarin voor klassiek geschoolde solisten.
Het blijkt dat niet alleen gemeenteleden maar ook anderen zich aangesproken voelen door deze manier van vieren. Meer dan het dubbel aantal mensen dan anders waren tijdens de viering aanwezig.
Het is de bedoeling om ongeveer vijf keer per jaar deze manier van vieren te houden.

Na de viering was er onder het genot van koffie en thee, soep en een broodje, uitgebreid de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.
De reacties op deze manier van vieren waren heel positief, het bijzonder oude gebouw werkt hier ook zeker in mee.
Ook van de gelegenheid tot het ontmoeten van gemeenteleden vanuit verschillende plaatsen werd gebruik gemaakt.
Opnieuw waren de ervaringen daarbij heel positief, ‘inspirerend’ werd daarbij genoemd.

Conclusie: Deze derde Ringzondag was met recht een beleving en wederom werd het als positief en inspirerend ervaren om gemeenteleden vanuit verschillende gemeenten te ontmoeten.
Ondanks de afstand van Aardenburg tot de meeste andere gemeenten in
Zeeuws-Vlaanderen was bijna 60% van de gemeenten aanwezig!


Verslag tweede Ringzondag
Op zondag 7 april 2019 vond de tweede Ringzondag plaats in de kerk van de Protestantse gemeente ‘de Brug’ in Oostburg. Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 10 gemeenten aanwezig. De ontmoeting van deze Ringzondag vond plaats tijdens de 40-Dagentijd met een dienst in de kerk. Voordat de dienst begon werden de liturgische bloemstukken met foto’s en afbeeldingen van het project van Kind op Zondag voor de kinderen op de muur geprojecteerd. Hierin zag je de zorg die er al was voordat de dienst gevierd werd.

De kerk van Oostburg is kortgeleden verbouwd en de kerkzaal is een open, lichte, functionele ruimte geworden. Na de eredienst was er koffie, thee enz. in het tegenovergelegen ‘kerkcentrum’. De zaal was goed gevuld! Terug in de kerk was er een duidelijke, bondige presentatie over de Protestantse gemeente ‘de Brug’. Van deze presentatie ontving iedereen de geprojecteerde tekst op papier. Voor degene die dit (nog een keer) willen nalezen kan de tekst opgevraagd worden bij Arnold Scheele (schl@zeelandnet.nl). De tekst is ook te vinden in de eerst volgende ‘Kerk in Beeld’ onder de gemeenteberichten van de Protestantse gemeente ‘de Brug’.

Na de presentatie werden er drie groepen gevormd met elk ongeveer 10 personen. Vervolgens konden er vragen gesteld worden n.a.v. de presentatie en aanvullingen/ reacties gegeven worden vanuit de eigen gemeentes en was er de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Niet alles is in alle groepen aan de orde geweest en dat was ook niet het doel. Het gesprek met elkaar, elkaar en de verschillende gemeentes leren kennen staat voorop. Tijdens de lunch werd er gevraagd hoe de ochtend was ervaren. Een paar reacties: nieuwe ideeën opgedaan; inspirerend; leuk om mee te maken; mooi om te horen van geloof, ieder op zijn of haar eigen manier; bemoedigend; boeiend om elkaar te ontmoeten; we kunnen elkaar versterken.

Note: Niet iedereen is enthousiast over het in gesprek gaan na de dienst a.d.h.v. vragen/stellingen. Voor sommigen is dat een te verplicht onderdeel of wordt een Ringzondag daardoor te lang. We hopen dat ook deze gemeenteleden zich betrokken blijven voelen bij de Ringzondag en (een deel daarvan) blijven meedoen zodat de onderlinge contacten/ontmoetingen mogelijk blijven.

Conclusie: Op deze tweede Ringzondag, met een iets andere invulling dan de eerste, kan wederom zeer positief terug gekeken worden. Ruim 80% van de gemeenten was aanwezig. Door de aanwezigen is o.a. gezegd: dat deze ontmoetingen leidden tot het opdoen van ideeën voor de eigen gemeente, dat ervaringen van een fusie helpen bij een fusie die staat te gebeuren, dat gesprekken inspirerend en bemoedigend zijn. In alles klinkt het omzien naar elkaar door, wat als even belangrijk wordt gezien als de dialoog met de buitenwereld. De tekst op de muur in de kerk spreekt daarbij aan: ‘Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt zoals ik u heb liefgehad’


Verslag eerste Ringzondag
Op zondag 17 februari 2019 vond de eerste Ringzondag plaats in de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek.
Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 9 gemeenten aanwezig.

Na een eredienst met een liturgie zoals die doorgaans in Hoek wordt gevierd was er voor alle aanwezigen koffie, thee en een traktatie in de ontmoetingsruimte.
Daar ontstonden de eerste gesprekken en uitwisselingen en werd het verdere verloop van de Ringzondag uitgelegd.
Vervolgens was er op drie plaatsen in het kerkgebouw de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.
Elke groep bestond uit ongeveer 10 personen en in elke groep waren bijna alle  aanwezige gemeenten vertegenwoordigd.
Tijdens de gesprekken in deze kleinere groepen werden er vragen voorgelegd om aan de hand daarvan elkaar beter te leren kennen.
Het belangrijkste doel was zeker niet dat deze vragen beantwoord zouden worden.
Ze dienden als ondersteuning voor het gesprek en om te horen wat er bij andere gemeenten of bij mensen persoonlijk leeft.
De gesprekken bij de drie groepen verliepen heel verschillend; de één was heel praktisch, de ander meer inhoudelijk en de derde groep deelde vooral zorgen en vreugden met elkaar.


Conclusie: het doel van de Stuurgroep om een Ringzondag te organiseren, waarbij zoveel mogelijk gemeenten vertegenwoordigd zouden zijn, waarbij er samen gevierd zou worden en daarna een praktisch en inhoudelijk gesprek zou plaatsvinden is zeker gehaald.
Er waren na afloop veel positieve reacties en er zijn duidelijk verwachtingen dat de ontmoetingen in de Ring zullen leiden tot goede samenwerking waardoor de gemeenten elkaar kunnen versterken.
Met een vertegenwoordiging van 75% van de gemeenten was deze eerste ontmoeting zeer bemoedigend.

Verslaglegging: C.P. de Bruijn-Dieleman, Protestantse gemeente te Hoek, 20 februari 2019

 
terug