Gemeentemorgen 15 januari Gemeentemorgen 15 januari
Beste gemeenteleden,

Op zondag 15 januari willen wij na de dienst een gemeentemorgen houden. We willen u bijpraten over de ontwikkelingen in de samenwerking met onze buurgemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil (PSS).
Op 2 en 3 december jl. hebben diverse werkgroepen van Hoek en PSS met elkaar kennis gemaakt. Dit onder begeleiding van mevrouw Lydia Roosendaal, gemeentebegeleider. Zij schrijft hierover het volgende:

In het Sinterklaasweekend van 2 en 3 december hebben diverse werkgroepen met elkaar gesproken over samenwerking. Wat kunnen we voor elkaar betekenen; nu al en in de toekomst? Waar zien we zorgen? Waar zien we kansen? Herkennen we ons in de ander?
De gesprekken hadden een oriënterend karakter.

Vertrouwenwekkende en geanimeerde gesprekken
In kleine groepjes rond beheer, eredienst, pastoraat en diaconaat kwamen we vanuit de beide gemeenten bij elkaar om:
- kennis te maken met elkaar en elkaars werkveld en met elkaars werkwijze.
- zorgen te inventariseren. Wat zijn de belangrijke thema’s die we zeker in het proces van samenwerking met elkaar willen bespreken.
- van elkaar te horen waar we kansen voor samenwerking zien
- randvoorwaarden te benoemen waar we rekening mee moeten houden onderweg.

Randvoorwaarden – op weg naar een gezamenlijke inspirerende kerk
1. Een zorgvuldig proces waarbij we voor ogen houden dat het een groeiproces zal zijn.
2. Transparante communicatie met gemeente en gemeenteleden vroegtijdig bij het proces betrekken: laten we elkaar inspireren, elkaar de hand toesteken, samen op nieuwe ideeën komen voor een inspirerende kerk
3. Belangrijk aandachtspunt: Hoe blijven we vierend, diaconaal en pastoraal achter in de dorpen?

Samenwerking
We hebben al iets van samenwerking ervaren in deze ontmoetingen: door onze kennis en ervaringen te delen, door te bedenken dat we activiteiten ook bekend kunnen maken bij de andere gemeente, door de wens uit te spreken om activiteiten samen op te pakken en door ideeën uit te wisselen om samen iets nieuws op te pakken. Deze eerste verkennende gesprekken smaakten naar meer. Ze bieden perspectief om in de toekomst meer samen op te trekken”


Als kerkenraad stellen we het erg op prijs dat u op deze gemeentemorgen aanwezig bent, het gaat immers over de toekomst van onze gemeente. En gemeente, dat zijn we samen! We vinden het dus heel belangrijk om ook uw gevoelens en gedachten bij deze samenwerking te horen!
 
Gedicht: In a time of pain and sadness Gedicht: In a time of pain and sadness

In a time of pain and sadness
Let us look to God above
May our prayers be heard
With hope and gladness
And received with your eternal love.

As we walk along the dark path at night
We ask God to show a guiding light
With great joy we see the light of day
We will thank you God when we pray

While we rest in the still of the night
We know God will bear our plight
That gives us courage for the following day
To help us go further on our way.

Many nights we sleep in danger
But knowing that You are our Saviour
This makes us feel safe
With the love of God and His Grace.

As we travel further away
We remember our family far away
We cannot wait for the day to arrive
When we come together with lots of love so divine.

We wait in hope for the morning light
We pray to God through out the night
And then the sun appears to our delight
It makes the day even more bright.

When we walk the weary road
God helps us to be bold
He tells us we are nearly there.
Where we can rest and say a prayer.

God gives us hope and gives us love.
He sends it down from above.
He’s always there with a helping hand.
To make us feel happy and very proud.

Now that the sun had disappeared
We see the shining moon at night
We are greeted by the light of day
And once again we will pray

​​​​​Thomas Wilson, 15 november 2022

 

 

 
Bijzondere activiteiten / gespreksgroepen Bijzondere activiteiten / gespreksgroepen

Er worden verschillende gespreksgroepen en andere bijzondere activiteiten georganiseerd.

Op deze pagina geven we aandacht aan de bijzondere activiteiten die worden georganiseerd. In het uitvouwmenu van dit onderwerp leest u meer over de vaste activiteiten/gespreksgroepen van onze gemeente. 
Wellicht dat er een gespreksgroep of activiteit tussen zit waartoe u zich voelt aangetrokken of waar u meer van wilt weten. Neemt u dan gerust contact op met een van de contactpersonen.

 

 
RING ZEEUWS VLAANDEREN RING ZEEUWS VLAANDEREN
binnen de Protestantse Kerk in Nederland van start…..

Als onderdeel van de veranderende structuur van de Protestantse kerk, in het licht van ‘Kerk 2025’, zijn met ingang van 1 mei 2018 ‘Ringen van gemeenten’ ingesteld. De Ring is bedoeld om daar de verantwoordelijkheid voor de onderlinge ontmoeting van gemeenten neer te leggen. Door overleg binnen de voormalige classicale vergadering Zeeuws-Vlaanderen en de werkgemeenschap van predikanten is ervoor gekozen dat twee kerkenraden samen een jaar verantwoordelijk zijn voor de organisatie en coördinatie van de Ring, waarbij na een jaar één van de twee plaats maakt voor een andere kerkenraad. De start diende te worden gerealiseerd door de kerkenraden van Oostburg/Zuidzande en Hoek.

Onlangs is daartoe een stuurgroep ingesteld die de instemming van deze kerkenraden heeft. De samenstelling is als volgt:
  • Vanuit Oostburg/Zuidzande: ds. Aart van Houweling, diaken Arnold Scheele en gemeentelid Joyce Vercouteren.
  • Vanuit Hoek: gemeentelid Cor-Elli de Bruijn, ouderling Elly Tollenaar en ouderling Henk Siersema.
De taakverdeling binnen deze stuurgroep is nog niet vastgesteld. Die volgt op de geplande startbijeenkomst van de Ring op maandag 29 oktober 2018, aanvang 19.30 uur in de kerk van Hoek. Een onderbouwde uitnodiging daarvoor is tegelijkertijd met dit bericht aan alle kerkenraden verstuurd met het verzoek minimaal 2 personen af te vaardigen. En u bent natuurlijk ook van harte welkom!

Wat kunt u daar verwachten, hoe gaat de agenda er op 29 oktober uitzien?
  1. Een korte uiteenzetting van de ‘Regeling van werkzaamheden’, het zogenoemde kerkordelijke anker en de taakstelling van de Ring, waarbij nadrukkelijk aan de orde komt dat de Ring geen bestuurslaag gaat worden. Het gaat met name om ontmoeting, toerusting rond actuele thema’s inzake geloof en kerk-zijn. Er zullen de nodige voorbeelden de revue passeren. Denk aan Kerk in Actie.
  2. De stuurgroep heeft in de voorbereiding uitgangspunten geformuleerd, (meer gemeenteleden betrekken bij de kerkelijke ontwikkelingen en samenwerking binnen de Ring) doet voorstellen die daar invulling aan kunnen geven, en…… staat open voor ideeën die er bij u leven. Wat denkt u van de inventarisatie van specifieke kennis en vaardigheden zodat we die mogelijk kunnen delen?
  3. Er zal een concreet voorstel worden gelanceerd om elkaar een enkele keer per jaar als gemeenten te ontmoeten op Ring(zon)dagen. Daaraan gekoppeld vragen als: “Wat is daarbij de toegevoegd waarde voor een gemeente?”
  4. Aan de hand van de gesprekken kan de stuurgroep met de deelnemers het draagvlak peilen en een ( voorlopig) programma samenstellen. Dan kunnen ook de verantwoordelijkheden worden besproken en toegedeeld.
De stuurgroep hoopt dat velen hier een uitdaging in zien en verwacht u op 29 oktober in Hoek.