Vanuit de kerkenraad: Gemeentebijeenkomst Vanuit de kerkenraad: Gemeentebijeenkomst

Tijdens de vergadering van 9 oktober j.l. is besproken en besloten dat we de gemeenteavond de komende tijd gaan houden op zondagmorgen, aansluitend aan de kerkdienst. We noemen het dan Gemeentebijeenkomst . De eerste bijeenkomst staat gepland voor zondag 11 november a.s. Voorganger op deze zondag is pastoraal medewerker mw. Ank Muller. Op de agenda staat de ‘toekomstschets’ van onze gemeente. We hopen dat velen gebruik zullen maken van deze gelegenheid om op de hoogte gesteld te worden van de op handen zijnde ontwikkelingen.
Van de bijeenkomsten zal een verslag worden gemaakt.

 
Afscheid Ds. Arie van der Maas

Afscheid Ds. Arie van der Maas

 
Onze predikant, ds. Arie van der Maas, wordt met ingang van 1 september 2018 classispredikant. De classicale vergadering van de per 1 mei jl. nieuw gevormde Classis Delta heeft hem daartoe verkozen en beroepen. Op zondag 26 augustus heeft ds. Van der Maas afscheid genomen van de Protestantse gemeente te Hoek. Hij heeft tevens afscheid genomen van de andere gemeente waaraan hij verbonden is als predikant.
 
Een classis is een bovenplaatselijke vergadering met afgevaardigden vanuit lokale gemeenten. 74 classes zijn onlangs opgegaan in 11 nieuwe en elk van deze regio’s krijgt een volledig vrijgestelde predikant om geestelijk leiding te geven aan het kerk-zijn in het gebied. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. De bestuurlijke reorganisatie en de nieuwe functie van classispredikant hangen samen met de doelstellingen van het proces Kerk2025 waarmee de Protestantse Kerk deze jaren intensief bezig is. Het gaat er daarbij onder meer om onnodige bestuurlijke ballast kwijt te raken om zo nog beter toe te komen aan het hart van het kerk-zijn: geloven, hopen en liefhebben, vanuit het evangelie van Jezus Christus.  
 
Een classispredikant krijgt vooral als taak om gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied te ondersteunen bij hun roeping. Hij of zij zal dit doen door vanuit een ‘herderlijke opdracht’ periodiek bezoeken te brengen aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers en daarbij aandacht te vragen voor het hart van het kerk-zijn. Tevens is hij een centrale persoon op het moment dat zich belemmeringen voordoen in het functioneren van kerkenraden en predikanten of bij andere lastige vraagstukken in gemeenten. De classispredikant is ook aangewezen om, samen met andere leden van het breed moderamen, aanspreekpunt en ‘gezicht van de kerk in de regio’ te zijn.
 
De kerkenraad
 

 
Samenstelling kerkenraad

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Predikant: vacant

Ouderling (voorzitter): Henk Siersema

Jeugdouderling: Daniëlle Rijksen

Wijkouderling: Addie de Bree

Wijkouderling: Ada Dieleman

Wijkouderling: Elly Tollenaar
 

Diaken: vacant

Diaken: Nelly Mol

Diaken: Karina Wolfert 

Ouderling-kerkrentmeester:
Ko Dieleman
Kees Biesheuvel: 
Wim de Putter:

Kerkrentmeester:
Leen Dieleman:
Joris Vasse: