Welkom Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.

 
Vakantie predikant Vakantie predikant

Van 12 juli tot en met 4 augustus heeft onze predikant vakantie en zoals hij zelf schrijft: ‘verblijven we weer een aantal weken in Zuid – Frankrijk’. Wanneer in die periode bijstand van een predikant gewenst is gelieve contact op te nemen met de voorzitter van de kerkenraad, Henk Siersema.

 
Mededeling Kerkenraad m.b.t. Pastoraat Mededeling Kerkenraad m.b.t. Pastoraat

In verband met het naderende afscheid van ds. Van der Maas heeft de kerkenraad besloten om hoge prioriteit te (blijven) geven aan het pastorale bezoekwerk in de gemeente. Daartoe is een overeenkomst gesloten met pastor Ank Muller uit Vlissingen. De overeenkomst zal medio augustus ingaan en start met een kennismaking met de werkgroep Pastoraat. Daarna zijn er ook nog wat dagen/gelegenheden voor een overdracht aan informatie tussen de beide pastores. Klik hier om kennis te maken met Ank Muller.

 
Solidariteitskas Solidariteitskas

In juni houdt onze gemeente weer de jaarlijkse actie ‘Solidariteitskas’. In de Bijbel is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere.”

Door uw bijdrage aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.

 
Naderend afscheid Ds. Arie van der Maas

Naderend afscheid Ds. Arie van der Maas

Naderend afscheid ds. Arie van der Maas.
 
Onze predikant, ds. Arie van der Maas, wordt met ingang van 1 september 2018 classispredikant. De classicale vergadering van de per 1 mei jl. nieuw gevormde Classis Delta heeft hem daartoe verkozen en beroepen. Op zondag 26 augustus zal ds. Van der Maas afscheid nemen van de Protestantse gemeente te Hoek. Hij neemt tevens afscheid van de andere gemeente waaraan hij verbonden is als predikant.
 
Een classis is een bovenplaatselijke vergadering met afgevaardigden vanuit lokale gemeenten. 74 classes zijn onlangs opgegaan in 11 nieuwe en elk van deze regio’s krijgt een volledig vrijgestelde predikant om geestelijk leiding te geven aan het kerk-zijn in het gebied. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. De bestuurlijke reorganisatie en de nieuwe functie van classispredikant hangen samen met de doelstellingen van het proces Kerk2025 waarmee de Protestantse Kerk deze jaren intensief bezig is. Het gaat er daarbij onder meer om onnodige bestuurlijke ballast kwijt te raken om zo nog beter toe te komen aan het hart van het kerk-zijn: geloven, hopen en liefhebben, vanuit het evangelie van Jezus Christus.  
 
Een classispredikant krijgt vooral als taak om gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied te ondersteunen bij hun roeping. Hij of zij zal dit doen door vanuit een ‘herderlijke opdracht’ periodiek bezoeken te brengen aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers en daarbij aandacht te vragen voor het hart van het kerk-zijn. Tevens is hij een centrale persoon op het moment dat zich belemmeringen voordoen in het functioneren van kerkenraden en predikanten of bij andere lastige vraagstukken in gemeenten. De classispredikant is ook aangewezen om, samen met andere leden van het breed moderamen, aanspreekpunt en ‘gezicht van de kerk in de regio’ te zijn.
 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag zijn de consequenties van het naderende afscheid besproken. Er zal enige tijd genomen worden om te onderzoeken op welke wijze de vacature van predikant weer ingevuld kan worden. Uiteraard zult u daar als gemeenteleden te zijner tijd ook bij betrokken worden. Voor de korte termijn zal gezocht worden naar iemand die beschikbaar is, in samenwerking met kerkenraad en werkgroep pastoraat, de nodige pastorale werkzaamheden te vervullen.
 
De kerkenraad
 

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail

 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed

Iedere dinsdag is de kerk tussen 12:00 en 13:45 uur open voor een gesprek, het aansteken van een kaarsje, een moment stilte….. om 13.15 uur begint het Middaggebed. Ds. Arie van der Maas is deze dinsdag in Hoek en zal het Middaggebed leiden. Iedereen is van harte welkom!