Welkom

Welkom

Deze creatie in de ontmoetingsruimte is gemaakt door Mattie de Schepper.

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.

 
In gesprek over de Mattäus Passion

In gesprek over de Mattäus Passion
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen 9 maart 2019

Ring Zeeuws-Vlaanderen 9 maart 2019

Klik hier voor vergrote weergave

 

lees meer »
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen

Uitnodiging
Hiermee nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Ringzondag Oostburg/Zuidzande, op zondag 7 april a.s. om 10.00 uur in de kerk van de Protestantse gemeente “De Brug” aan het Kerkplein in Oostburg.
Na de kerkdienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.
Er zal iets verteld worden over de Protestantse gemeente  “De Brug” en de bijeenkomst zal besloten worden met een eenvoudige lunch.

Verslag eerste Ringzondag
Op zondag 17 februari 2019 vond de eerste Ringzondag plaats in de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek. Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 9 gemeenten aanwezig.
 
Na een eredienst met een liturgie zoals die doorgaans in Hoek wordt gevierd was er voor alle aanwezigen koffie, thee en een traktatie in de ontmoetingsruimte. Daar ontstonden de eerste gesprekken en uitwisselingen en werd het verdere verloop van de Ringzondag uitgelegd. Vervolgens was er op drie plaatsen in het kerkgebouw de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan. Elke groep bestond uit ongeveer 10 personen en in elke groep waren bijna alle  aanwezige gemeenten vertegenwoordigd. Tijdens de gesprekken in deze kleinere groepen werden er vragen voorgelegd om aan de hand daarvan elkaar beter te leren kennen.  Het belangrijkste doel was zeker niet dat deze vragen beantwoord zouden worden.  Ze dienden als ondersteuning voor het gesprek en om te horen wat er bij andere gemeenten of bij mensen persoonlijk leeft. De gesprekken bij de drie groepen verliepen heel verschillend; de één was heel praktisch, de ander meer inhoudelijk en de derde groep deelde vooral zorgen en vreugden met elkaar. 
  
Conclusie: het doel van de Stuurgroep om een Ringzondag te organiseren, waarbij zoveel mogelijk gemeenten vertegenwoordigd zouden zijn, waarbij er samen gevierd zou worden en daarna een praktisch en inhoudelijk gesprek zou plaatsvinden is zeker gehaald.  Er waren na afloop veel positieve reacties en er zijn duidelijk verwachtingen dat de ontmoetingen in de Ring zullen leiden tot goede samenwerking waardoor de gemeenten elkaar kunnen versterken.  Met een vertegenwoordiging van 75% van de gemeenten was deze eerste ontmoeting zeer bemoedigend.

 
 
 

 
Passieconcert 'Or Tamim

Passieconcert 'Or Tamim
 
Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

De actie Kerkbalans 2019 werd in januari is gehouden en heeft € 45.000 opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Een speciaal dankjewel aan alle vrijwilligers die in deze twee weken voor onze kerk op pad zijn geweest.

Hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters,
Wim de Putter

 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 11 december j.l. Op voorstel en advies van een daartoe ingestelde commissie heeft de kerkenraad een opdracht verstrekt aan ds. Anke Dekker uit Brielle om de werkzaamheden als pastoraal werker van rev. Ank Muller uit Vlissingen over te nemen. De ingangsdatum is bepaald op 1 januari 2019. Er wordt een overeenkomst aangegaan in samenwerking met onze buurgemeente Philippine, Sas van Gent, Sluiskil. Daar zal ds. Dekker ook pastorale ondersteuning gaan verlenen. Omdat de kerkenraad het van belang vindt dat er een band ontstaat met de gemeente zal zij ook in het preekrooster worden opgenomen. De eerst geplande zondag is op 3 februari 2019. Later zal zij zichzelf voorstellen.

In de vergadering van 4 sept. j.l. heeft de kerkenraad besloten het Breed Moderamen van de Classis Delta te verzoeken om de procedure te mogen starten voor het beroepen van een nieuwe predikant. De administratieve werkzaamheden daartoe zijn vrijwel afgerond. Er zijn echter meer elementen van belang in de te volgen procedure. Zo is bijvoorbeeld een rapportage aanstaande over de toekomst van de PKN gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de daarmee gepaard gaande kerkordelijke suggesties m.b.t. samenwerking. We zullen u daarvan op de hoogte houden en ook het gemeentelijk overleg daartoe gaan starten.

 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed

Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail