-

-
Klik op de link voor een filmpje van Kerk in Actie:
Help een stille coronaramp voorkomen.
https://vimeo.com/418479672
 
Welkom

Predikant Ds. Saskia Ketelaar
Welkom
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
Informatie m.b.t. het coronavirus update 25 mei 2020

Informatie m.b.t. het coronavirus update 25 mei 2020
Straks weer terug naar de kerk?
 

De verruiming van de maatregelen inzake het coronavirus betekent dat de kerk vanaf 1 juni voor een bepaald aantal leden (maximaal 30) weer open mag. Hiervoor is door de landelijke kerk een protocol ontworpen met richtlijnen die we moeten opvolgen. Zo moet u zich eerst schriftelijk aanmelden om de eredienst te bezoeken, bij binnenkomst word u gevraagd naar uw gezondheid, er moeten looproutes worden aangegeven en de kerkzaal moet  zo worden ingericht dat we 1,5 meter uit elkaar zitten. Ook hygiëne moet in orde zijn, denk hierbij aan het ontsmetten van handen en ook moet de lessenaar iedere keer ontsmet worden als er iemand anders achter de lessenaar plaats neemt.  Zingen mag voorlopig nog niet en ook het koffiedrinken wordt afgeraden.

Op maandag 25 mei hebben we met een werkgroep over deze zaken gesproken en gewikt en gewogen. De verantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad als het gaat om een veilige kerk, maar als leden hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. onze persoonlijke veiligheid. We willen als kerk niet meteen het onderste uit de kan hebben en daarom is besloten om nog een paar weken te wachten en zo de effecten van de verruiming te kunnen zien. Het is geen eenvoudige beslissing, want we zijn ons er van bewust dat het samenkomen in de kerk heel belangrijk is, zeker voor degenen die de dienst niet digitaal kunnen beluisteren.

De vraag aan een ieder is: “Als de kerk over een paar weken weer open gaat, geeft u zich dan op om naar de diensten te komen?“  

Laat uw antwoord weten per telefoon of per e-mail (scribaat@pknhoek.nl) aan de scriba Marinka Mahu, of laat het weten aan een van de kerkenraadsleden.

U hoeft niet te denken: “laat een ander maar voorgaan”. Dat is nobel, maar daarmee krijgt de kerkenraad geen zicht op het aantal mensen dat van de gelegenheid gebruik gaat maken. Het kan ook zo zijn dat u actief wordt benaderd om uw mening te geven. Het wordt allemaal bij elkaar opgeteld.

Ondertussen gaan de organisten weer wel medewerking verlenen aan de erediensten en ds. Saskia Ketelaar gaat ook het bezoekwerk weer voorzichtig op pakken.

En natuurlijk kunt u iedere dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur in de kerk terecht voor een gesprek, gebed of het branden van een kaarsje. In de meeste gevallen is ds. Saskia Ketelaar dan aanwezig.

Een meelevende groet aan u allen!

kerkenraad Protestantse gemeente Hoek
 
 
Nieuws m.b.t. het coronavirus, update 24 maart 2020 Nieuws m.b.t. het coronavirus, update 24 maart 2020
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
Op maandag 23 maart heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt. Alle samenkomsten zijn verboden tot 1 juni en er is geen ondergrens van 100 personen.
Om als gemeente toch met elkaar verbonden te blijven, verzorgt ds. Saskia Ketelaar vanaf zondag 29 maart elke zondag een verkorte eredienst. Hierbij zijn alleen een ouderling van dienst en een lid van het beamteam aanwezig, dus geen gemeenteleden. U kunt de dienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Als alternatief heeft u de mogelijkheid om zondagmorgen de televisiekerkdienst van de EO te volgen. Deze wordt uitgezonden op NPO2, aanvang 09.20 uur.
De diensten in de Stille Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) komen te vervallen. In deze diensten gebruiken we veel symboliek en dat komt zonder beeld niet goed over. Daarbij is er in deze
periode veel aanbod op televisie.
Op woensdagavond verzorgt ds. Johan Harmanny een vesper vanuit
het kerkgebouw van de Ger. Kerk (v). Ook hier zijn geen gemeenteleden bij aanwezig. De vespers vinden plaats op woensdag 25 maart, 1 april en 8 april en beginnen om 19.15 uur. De vespers zijn te beluisteren via
www.kerkdienstgemist.nl
Het Middaggebed op dinsdagmiddag moet helaas ook vervallen. Wel is de kerk open tussen 13.00 en 15.00 uur voor gebed of het branden van een kaarsje. Uiteraard worden hierbij de richtlijnen van het RIVM
gevolgd.
Mocht er in deze periode een uitvaart plaatsvinden, dan gebeurt dat in overleg met de uitvaartbegeleider. Conform de richtlijnen van het RIVM geldt een maximum aantal bezoekers van 30.
Op de website en op de kerkdeur kunt u een overzicht vinden van bijeenkomsten die zijn geannuleerd. Ook staat iedere week de zondagsbrief op de website met actuele informatie.
Als u behoefte heeft aan nadere toelichting of pastorale steun, dan kunt u contact opnemen met ds. Saskia Ketelaar of één van de pastorale ouderlingen. Wij vinden altijd tijd en eventueel een plaatsje in de kerk om met elkaar te praten.
Een meelevende groet aan u allen!
kerkenraad Protestantse gemeente Hoek
 
Annuleringen Annuleringen


Klik hier om de annuleringen van de komende tijd te bekijken.
 
Brief Ds. Saskia Ketelaar

Brief Ds. Saskia Ketelaar
 
Ds. Saskia Ketelaar
Stokveld 20
9340 Lede – België
Mobiel 0032.487 28 68 84
saskia.ketelaar@scarlet.be

 
Lede, 15 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Vandaag en de komende twee zondagen is er geen kerkdienst in ons kerkgebouw. Dat is de beste manier om tijdens de Corona-crisis voor elkaar te zorgen.

Het zal vreemd zijn om elkaar op zondagochtend niet te ontmoeten om te vieren, te bidden, te zingen. Het zal nog weken duren voordat we samen weer kunnen koffie drinken en eten. Het is alsof opnieuw een brand is ingeslagen maar ook dit zullen we samen te boven komen. Samen zijn we gemeente van Christus en dat overstijgt een gebouw. Jezus heeft gezegd: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden’.

Voor velen breekt nu een moeilijke tijd aan en in het bijzonder voor ouderen en zieken die nu nog meer aan huis zijn gebonden. Deze uitzonderlijke tijd vraagt dan ook van ons om op zoek te gaan naar nieuwe creatieve manieren van kerk zijn zodat we toch met elkaar verbonden blijven. 

Dat kan in de eerste plaats door thuis, alleen of met familie, vrienden of buren de Bijbel te openen en te bidden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld de Psalmen nog eens lezen. In het middaggebed van afgelopen week werd Psalm 41 gelezen waar troost voor een zieke wordt uitgesproken. U kan thuis ook naar een televisiedienst kijken of op het internet luisteren.

Elke dinsdag is de kerk tussen 13.00 – 15.00 uur open! Om 13.15 uur is het middaggebed. Wilt u een kaarsje aansteken, wilt u voorbeden doen voor iemand of voor de mensen in de zorg: hier is het mogelijk. Ook als u gewoon een praatje wilt komen maken: welkom!

Het is de bedoeling dat er de komende zondagen een korte dienst te beluisteren is vanuit ons eigen kerkgebouw. (www.kerkdienstgemist.nl)

Laten we in deze tijd vooral omzien naar elkaar door middel van telefoon, het internet, een kaartje of gewoon even zwaaien voor het raam.
Juist nu mensen angstig worden en vrezen voor hun gezondheid is het goed om tegen elkaar te zeggen dat God voor ons zorgt: ‘Onze Hulp is in de Naam van de Heer’.

Zo kunnen we samen kerk zijn in deze tijden van Corona-crisis, totdat we elkaar weer in de eredienst kunnen ontmoeten. Hopelijk is dat op Palmzondag 5 april met uitzicht op Pasen, het overwinningsfeest op de dood. Laten we tot die tijd goed voor elkaar zorgen.

Als iemand behoefte heeft aan een gesprek met mij of met één van de pastorale ouderlingen dan mag u dat vragen. Wij vinden altijd tijd en eventueel een plaatsje in de kerk om met elkaar te praten.

Tot slot een gebed gedeeld door de Iona community

God van het goede nieuws dat zich sneller verspreidt dan angst,
God van de moed die uit het hart komt:
Wees bij ons als de zorgen toenemen
Wees bij ons naarmate de onzekerheid toeneemt.
Wees bij ons als kinderen moeilijke vragen stellen,
en bij ons als de afstand tot ouders groter wordt.
Herinner ons eraan dat samen een gemeenschap vormen
niet altijd betekent fysiek aanwezig te zijn
in de nabijheid van degenen die we goed kennen.
Het kan ook betekenen dat je geestelijk aanwezig bent
bij hen die zich alleen voelen;
en dat U als onze God, de mensgeworden God
ook de God bent die ons roept vanuit het tumult
en tegen ons zegt
stil te zijn
en te weten
dat U bent:
God met ons.
Amen.

Met hartelijke groet,

Ds. Saskia Ketelaar
 
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur is de kerk open.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.(in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus mogen bijeenkomsten niet meer gehouden worden, dus het middaggebed komt tijdelijk te vervallen. Maar de kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

 U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
Gedenken

Gedenken
In de kerk ligt een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd wordt op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel, de onwerper van de boom, verwoord zijn inspiratie en de symboliek.

Klik hier om het verhaal van Kees te lezen >>
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Bericht van de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen.
Beste lezers en lezeressen.
Van allerlei kanten bent u al benaderd met informatie en maatregelen inzake de gevolgen van het rondwarende Corona virus.  De sturing en de activiteiten van de Ring Zeeuws Vlaanderen zijn hoofdzakelijk gericht op …ontmoeting!  Dat is op de laatste bijeenkomst in woord en beeld nog eens heel duidelijk gemaakt. Het is nu juist  de ontmoeting , het elkaar treffen, dat met veel nadruk wordt ontraden!  Het zal u niet verbazen dat met name daarom de stuurgroep voorlopig geen initiatieven zal nemen om ontmoetingen te organiseren of te ondersteunen.
In veel gemeentes zijn al initiatieven genomen om meditaties en diensten te kunnen houden en dat we daardoor ‘op afstand’ met elkaar verbonden zijn.
Onze classispredikant heeft een schrijven doen uitgaan met daarin meerdere mogelijkheden en initiatieven om op afstand te kunnen blijven afstemmen op meditaties en diensten in de classis. Zie daarvoor www.gelovenindedelta.nl  Namens de stuurgroep participeert ds. Aart van Houweling in het werkoverleg van predikanten in onze Ring. De stuurgroep ondersteunt op voorhand de uitvoering van dergelijke initiatieven vanuit het werkoverleg en de classis.
Wij wensen u allen de kracht van Gods Geest en steun in deze onzekere tijden.
Namens de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen,
Henk Siersema / voorzitter.

Klik hier voor alle verslagen van de Ringzondagen.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail ftollena@kpnmail.nl