Herbevestiging ambtsdragers Herbevestiging ambtsdragers
In juli eindigt de termijn van de volgende kerkenraadsleden:
mevrouw Ada Dieleman (pastoraal ouderling),
de heer Ko Dieleman (ouderling kerkrentmeester),
mevrouw Daniëlle Rijksen (jeugdouderling) en
mevrouw Karina Wolfert (diaken).
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat zij zich allen herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn.
Als er voor 8 mei 2020 geen schriftelijke bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging later in het jaar plaatsvinden.
In de vergadering van maart is voorgenomen om dat op zondag 7 juni 2020 te laten plaatsvinden.
De omstandigheden in de komende maanden zullen uitwijzen of de bevestiging op de voorgenomen datum kan plaatsvinden.
Er bestaat (nog steeds) een vacature voor diaken.
U wordt van harte uitgenodigd om voor 8 mei 2020 namen van gemeenteleden in te dienen om in deze vacature te kunnen voorzien.
U kunt de namen schriftelijk indienen bij de scriba, Marinka Mahu.
De kerkenraad hoopt dat u van deze gelegenheid gebruik maakt
terug