Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 11 december j.l. Op voorstel en advies van een daartoe ingestelde commissie heeft de kerkenraad een opdracht verstrekt aan ds. Anke Dekker uit Brielle om de werkzaamheden als pastoraal werker van rev. Ank Muller uit Vlissingen over te nemen. De ingangsdatum is bepaald op 1 januari 2019. Er wordt een overeenkomst aangegaan in samenwerking met onze buurgemeente Philippine, Sas van Gent, Sluiskil. Daar zal ds. Dekker ook pastorale ondersteuning gaan verlenen. Omdat de kerkenraad het van belang vindt dat er een band ontstaat met de gemeente zal zij ook in het preekrooster worden opgenomen. De eerst geplande zondag is op 3 februari 2019. Later zal zij zichzelf voorstellen.

In de vergadering van 4 sept. j.l. heeft de kerkenraad besloten het Breed Moderamen van de Classis Delta te verzoeken om de procedure te mogen starten voor het beroepen van een nieuwe predikant. De administratieve werkzaamheden daartoe zijn vrijwel afgerond. Er zijn echter meer elementen van belang in de te volgen procedure. Zo is bijvoorbeeld een rapportage aanstaande over de toekomst van de PKN gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de daarmee gepaard gaande kerkordelijke suggesties m.b.t. samenwerking. We zullen u daarvan op de hoogte houden en ook het gemeentelijk overleg daartoe gaan starten.

terug